آستان جانان
ساعت سه عاشقي

يکي جامه از تن دريا بيرون کشيد
يکي انگشتري ماه را دزديد
اما کسي به غير خدا ياقوت خون تو را برنداشت .
آغاز ابرها در ساعت يک است به وقت نجف ،
کمي پس از دو ، باران گرفت در کنار بقيع ،
درست ساعت سه ، طوفان شد در کربلا .
حالا به ساعت من ، فقط کمي به لحظه موعود مانده است ...

... برائة من الله و الرسول الي الذين عهدتم من المشركين ...

از افتخارات پيروان حق در همه تاريخ يكي هم اين بوده است كه جز دون همتان و فرومايگان و افراد پست ، با آنها دشمني نكرده اند. اگر حرف آنها را نپذيرفته اند ، زبان به فحش و ناسزا و دشمني نيز نگشوده اند . آنكس كه در مقابل نور حقيقت و ستون استوار انديشه ، توان ديدن و جواب دادن در خود نمي بيند ، براي ارضاي همت پست و فكر كوتاه خود ، چاره اي جز گشودن باب فحش و ناسزا بر پيروان مكتب حق نمي يابد . كه اگر جز اين كنند ، مايه تعجب خواهد بود . نفهمي و عدم توان درك حقيقت ، دردي است كه خداوند به رسول خود نيز فرموده است كه اي رسول ، تو چه آنها را پند دهي و چه ندهي براي آنها فرقي نخواهد داشت . و آنها را راهي به حريم حقيقت نخواهد بود . آنها كه در اين مجال زبان به فحش و ناسزا گشودند و يا خواهند گشاد ، اين وبلاگ را هك كردند و ديگر كارهايي كه نشان از دون همتي و كوتاه بودن فكر و زبان مقابله آنها در مقابله با آفتاب حقيقت است ، نه ضربه به اين فكر و اين راه زدند و خواهند زد ، كه تنها آبروي خود مي برند و زحمت ما مي دارند . جايگاه حقيقت ، عرصه سيمرغ فكر و انديشه است . اگر شما به راستي حرفي براي گفتن داريد ، سخن خود را بگوييد ، نه آنكه زبان به فحش و ناسزا باز كنيد !!!
با تشکر از دوست عزيزمان با قلم شيوايشان ...

بشکست اگر دل من به فدای چشم مستت
سـر خـم مـی سلامت ، شکند اگـر سبويی

...

پيام هاي ديگران()     link     ۱۳۸٢/۱٢/۱۸ - پری ناز