آستان جانان
در طريق عشقبازي امن و آسايش بلاست !

ديگر سنگين ترين گوشها هم صداي استوار گامهاي موعود را مي شنوند !
و ما مي دانيم که اين تاريکي نيمه و نا تمام ساعتي بيش نيست !
به ناداني و خيال خام کوردلان مي خنديم که سراب شب مي بينند و فرو مردن نور تابناک ولايت را به خواب پريشان دل بسته اند !
آن خورشيد تابناک خواهد تابيد !
آن آفتاب پاک خواهد درخشيد !
و به چشم بر هم زدني ، کسي خواهد آمد !
براي پايان عمري آشوب ، براي سر انجام روزگاري آشفتگي ، براي آرام قرن ها انتظار و سرگشتگي ...
اينها همه نشانه است !!!
کجايند آنان که به دنبال نشانه هاي ظهور مي گردند ؟ و کجايند آنان که در جست و جوي دجال و سفياني هستند ؟
کدام دجال ، سفياني تر از آنان که در مقابل ولايت و دين گردن کشي کرده اند ؟!
و کدام سفياني دجال تر از آنان که با امر خداوند در افتاده اند ؟!
کجايند آنان که به دنبال نشانه هاي ظهور در آسمان و زمين مي گردند ؟
 

اي همگان بهوش !
اتفاق بزرگ دهر و ديار نزديک است .
اي همگان بهوش !
خسف و دهان گشودن زمين همين جاست !
صيحه آسماني همين است !!
اي همگان بهوش !
موعود ، آمدني است !!!

 

...

پيام هاي ديگران()     link     ۱۳۸۳/٢/۳٠ - پری ناز