آستان جانان
ولادتهاي عشق

ويرايش جديد !

ميلاد جوان کربلا ؛
اکبر ليلا ؛
تمثيل رسول خدا ؛
بر عاشقانش مبارکباد ....

ما نديده رخ زيباي تو دلباخته ايم
ميلاد انوار کربلا بر عاشقان کربلايش مبارکباد ...

                                              

اگر چه يادمان نرفته است آن کلام را که در قيامت والاترين مومنين که در تب و تاب ديدار خداوندي مي سوزند و از او تقاضاي ديدار مي کنند برقي مي درخشد ، نوري متجلي مي شود که همگان را ساليان دراز بي خويش و بيهوش مي کند و وقتي خود را مي يابند و به هوش مي آيند عاجزانه از خدا مي پرسند که اين تو بودي ؟ و پاسخ مي شوند که اين يک تجلي از چهره حسين بود از رخ اباعبدالله ، يک نيم نگاه ثارالله ... و قلم را هرگز توان شرح اين ديدار نيست ...
وليکن ما را فقط ياراي ديدن ظواهر هست و همين . و تا همين حد آتش به خرمن وجودمان افکنده است و دلهاي ناقابلمان را پروانه آن شمع جاودانه کرده است .
ما که ظرفيت دريا نداريم ، همان قطره مان که در گلو چکانده اي حيات و زندگيمان بخشيده است . ما در اين کاروانسراي دنيا از آن جهت تنفس مي کنيم که تو درنگ کرده اي .
ما بر خاکي سجده مي کنيم که پاي تو بر آن نشسته و خون تو بر آن چکيده است . (نوشته سيد مهدي شجاعي)

آنان که خاک را به نظر کيميا کنند
آيا بود که گوشه چشمي به ما کنند ؟

تنها 1۱ روز ديگر به ميلاد عشق باقي است ! ضربان قلبمان را در انتظار يار به صدا در آوريم ...

...

پيام هاي ديگران()     link     ۱۳۸۳/٦/۳٠ - پری ناز