آستان جانان
...

دقت کرده اي ؟
گذران اين روزهاي پس از نيمه شعبان چه قدر سخت و سنگين است ؟
دلت مي خواهد زمان در خود سرگردان شود و به اين بهانه کمي کندتر عبور کند ...
دلت مي خواهد فرياد بزني : چه زود بايد بساط شعف را از کره خاکي جمع کرد !
دلت مي خواهد هر روزت بوي نيمه شعبان داشت و به اين بهانه خنده اي بر لب ، تا که غمهاي دلت به دست بي خيالي سپرده شوند .
دلت مي خواهد هنوز فرصت ريختن اشک شوق داشتي و چشمي براي انتظار ...
دلت مي خواهد هنوز کوچه پس کوچه هاي دلت را آب و جارو کني ! و در و ديوار دلت را آيينه بندان !
دقت کرده اي ؟
کمتر کسي دلش آمده است ، زيور آلات کوچه پس کوچه ها را باز کند ...
انگار که هنوز همه منتظرند !
انگار دلهاي همه کمي گرفته است و مي خواهند به اين بهانه شادي کنند .
نمي دانم چرا اين روزهاي پس از نيمه شعبان کمي دلم گرفته است ! مجال شادي و اميدي براي ادامه راه مي خواهم !!!

اگر شوق ديدار ماه رمضان در پيش نبود ، وداع با نيمه شعبان محال بود !

...

پيام هاي ديگران()     link     ۱۳۸۳/٧/۱٥ - پری ناز