آستان جانان
بادبادکهاي خيالي

آخر
غصه اين دل
يکي دو تا که نيست !
بايد
بنشيند
بشمرد
روزهاي بي تو بودن را !
و بعد
مثل هميشه
اين غصه را
همچون بادبادکهاي دوران بي خيالي
به دست آسمان بسپرد .
اين غصه نيز
مي گذرد ...
و غصه تو مي ماند که :
آخر بادبادکهاي دل تو نيز
اسير چنگال آسمان شده اند ؟!

...

پيام هاي ديگران()     link     ۱۳۸۳/٩/۸ - پری ناز