آستان جانان
روزي كه فكر نمي كردم به اين زودي بيايد...

ز تولاي علي
شده دل، بيت خدا...

و .. من، دل سوخته ام را، روح آتش گرفته ام را، چشمان تبدار دلم را، و دستان بيمار روحم را، به درگاه خدا بردم!
به پيشگاه او ناليدم از دست دنيا، از دست اسارت خاك، از فراموشي انسان، از دست مردماني كه دستهاي سبز قنوت را، مهر و لطافت سجود را، تمناي شاكرانه ركوع را، و هق هق هاي
گريه هاي خضوع را از ياد برده اند...
ناليدم از دست دلم، دلي كه فرسنگ ها با معبودش فاصله داشت! حقيقت را مي دانست ولي درك نكرده بود...
همه عالم را به قنوت ايستادم و شگفتا كه نماز در ميقات، با جامه سپيد احرام، در آستانه ميعاد، معناي ديگري دارد!
مردمان دسته دسته، سوگند عشق مي خوردند در دادگاه عدالت، و من حيران و سرگردان، با تمام ترسي كه داشتم، اميد داشتم كه تو يك دل عاشق را قبول مي كني...
در حرم يار پيمان عشق بستم. محرم شدم و بر خود حرام كردم هر چه غير تو را و هر چيزي كه مرا از تو دور كند و هر آنچه تو حرام شمرده اي!!
هر دقيقه قرني بود و هر لحظه عمري و چشمان رنجور و خسته ام به دروازه انتظار دوخته شده بود...
سر انجام رسيد لحظه موعود و اتصال قطره به دريا... كعبه نزديك بود و عشق و نهايت ايمان و من...
و اينك اين منم در وادي عشق، چون گردابي خروشان كه چرخ مي خورد و كعبه را طواف مي كند و با حجرالاسود در مصافحه است و پيمان مي بندد.
اين جا مي شود ساعت ها اشك ريخت و از آن رودي ساخت و بدان وسيله به درياي وجود پيوست!
مي شود ذره اي شد، قطره اي گم در دريا و مي شود به هر آنچه كه بايد و شايد است رسيد...
اينجا قبله، فقط جهت نيست! اين جا جهت را نشانت نمي دهند بلكه خداي جهت را مي بيني و به او اقتدا مي كني!
اينجا نماز، ديگر تكرار يك فريضه نيست. هر قيام و هر قعودش، هر ركوع و سجودش، پيامي است و پيماني كه هر قيامي جز براي او نخواهد بود و هيچ سجودي جز در برابر عظمت الهي
نخواهد بود...
و... دوباره دلم براي آن روزها تنگ است. روزي كه فكر نمي كردم به اين زودي بيايد و نيامده باز رود!

?؟?؟?؟?؟?؟?؟?؟?؟?؟?؟?؟?؟?؟?؟?؟?؟?؟?؟

و اينك 3 سال گذشت كه در اوج تنهايي به سر برديم!
نه تنها 3 سال!
تنها 3 سالش را به تصوير كشانديم!
براي دل تنهايش، گفتيم و خوانديد.
ناگفته ها همچنان باقي است...
تا عمر هست و نيمه جاني براي انتظار...

سپيده گر نزده سر،
بيا بلند اندام!
كه از سياهي چشمم،
سپيده سر زده است...

...

پيام هاي ديگران()     link     ۱۳۸٤/٥/٢۸ - پری ناز