آستان جانان
آ.ف...ت.....ا.......ب.........

مغرب و مشرق را گم کرده
صحراي دلم؛
بس که _بي غروب_
طلوع مي کني!
از هر کجا که بخواهي،
از هر کجا که بخواهم.

آفتابِ هميشه جاري...

...

پيام هاي ديگران()     link     ۱۳۸٦/٢/٧ - پری ناز