آستان جانان
ناگفته هاي دل

شرط زيارت آسمان ، وداع با زمين است ...
بگذار بي واهمه تمام حرفهاي نگفته دل را در گوش پنهاني ات زمزمه کنم . بگذار همه بغض هاي نرسيده در طي هفته را در مقابل نگاهت به ثمر برسانم . بگذار اينجا تجلي جود و کرم چشمانم ، نسبت به دل سنگي ام باشد تا اين عشق را که لحظه لحظه سوزان تر و گداخته تر مي شود آرام کند .
چه آسوده دفتر آرزوهايم را برايت مي گشايم ، وقتي مي بينم هر کسي کارنامه اعمالش را در دست دلش گرفته است و سر به زير افکنده و اميدوار با گام هاي لرزان از عقوبت گناه و دل سرشار از خوف و رجاء و قلب لبريز از عشق تو ، آرام آرام پيش من مي آيد .
نمي دانم چه طور جرئت عاشق شدن پيدا کردم و چگونه خواستار ياري تو هستم که نه اصحاب بدرم و نه ياران طالوت ، نه شجاع چون شيري که از بيشه زار بيرون آمده باشد و نه قلب کهربايي ام نمادي از آهنين شدن دارد ، با متاعي کم و بي ارزش به سويت آمدم و دست نياز و التماسم را به طرفت دراز مي کنم ، دردي جانکاه سراسر وجودم را مي آزارد و همواره در ناراحتي و غصه فرو مي روم ، درد سرگرداني و شک و دودلي و همين درد نياز مرا به تو بيشتر مي کند و حضور دائمي من و عنايت هميشگي ، تو را مي طلبد .
شنيده ام که جمعي از مشرق حرکت خواهند کرد و مقدمات آمدنت را فراهم مي کنند ... گفته اند يارانت از اهل مشرق و مغرب مثل گرد آمدن پاره ابرهاي پاييزي جمع مي شوند .
اينجا بهار است که اميدها جوانه مي زند ، شايد فصل زمستان است که يأس ها مي روند ، شايد هم تابستان باشد چون عشق ها سوزان تر شده اند و عرق عاشقان از ديده هايشان فرو مي چکد ، شايد فصل خزان است که تکه هاي ابر ، آرام آرام گرد هم مي آيند .
سر در گريبان مي برم و باز برايت شرح مي دهم که بدون حضورت چه بر سرم خواهد آمد و چه طور زيبايي ها و رنگارنگي هاي روزگار برايم ويرانه اي مي شود ...
برايت مي گويم که بدون وجود تو لحظه اي زندگي نخواهم کرد و اين بار هق هق گريه امانم را مي گيرد ...
اکنون دلم آرام شده است و مي توانم آرزوي هميشگي ام را مرور کنم . خدايا ، اگر مرگ حتمي بين من و مهدي موعود فاصله انداخت مرا در حالي که کفن را لباس خود کرده ام و شمشير برهنه و تيزي آماده در دست دارم از قبر بر انگيز تا صورت مانند ستاره اش را ببينم و در همه جا دعوت او را لبيک گويم .


اللهم ارني الطلعه الرشيده و الغره الحميده ...
التماس دعا براي تعجيل در فرج آن حضرت ، تا بعد ...

...

پيام هاي ديگران()     link     ۱۳۸۱/٩/۱٩ - پری ناز