برای مهدی (عج)

يعقوب اين يوسف كجاست؟
کنعان اين هجران کجاست ؟
جان ها زغم پژمرده اند
انجام اين پژمان کجاست ؟
مردم ز خود دلمرده اند
هنگام اين درمان کجاست ؟
سعي صفا و مروه كو
آرام اين عطشان کجاست ؟
دين آفت و دين زخم جان
دلسوز دينداران کجاست ؟
دين در فسون و در ستم
رونق به سروستان کجاست ؟
سرور كند نك بندگي
شوکت به دينستان کجاست ؟
صد پارگي رسم عموم
اجماع همکيشان کجاست ؟
مور و كهن ايوانگهي
فرگاه اين ويران کجاست ؟
دين بازي دنياي دين
افراز اين ايمان کجاست ؟
تحريف رايج سكه اي است
آتش به حرفستان کجاست ؟
انجام هر دي گلشن است
فرجام سردستان کجاست ؟
اسفند آمد بي بهار
ياد سيه ويشان کجاست ؟
رستم بمرد از تير غاد
کيخسروي سامان کجاست ؟
اكبر فتاد از تنگ زين
ياور به تنگستان کجاست ؟
عباس و گرزي بر زمين
مرد دليرستان کجاست ؟
خيل شهيدان در سكوت
پيغمبر اينان کجاست ؟
موسي نياورد آتشي
موسي موسايان کجاست ؟
سينه فتاد و زخمه مرد
طب مسيحيان کجاست ؟
تسليم شد هر كاوه اي
آن ياور خشمان کجاست ؟
خون و غضب در سلطنت
وان آيت رحمان کجاست ؟
كي برفروزي شعله اش؟
ربا عليستان کجاست ؟
چشمان بخست از انتظار
آغوش اين فقدان کجاست ؟
از پا فتاد هر منتظر
روشن بهارستان کجاست ؟
مانده ز دينت كاغذي
پس اين حسينستان کجاست ؟

اين شعر زيبا به قلم دوستمان " منتظر " سروده شده است . در انتظار آثار بعدي ايشان مي مانيم ...
به اميد روز نه چندان دور روياندن جان از آشفتگي !

التماس دعا براي تعجيل در فرج آن حضرت ، تا بعد ...


/ 0 نظر / 9 بازدید